Ga naar de inhoud.

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023


De Stichtse Rijnlanden

Eens in de vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Dan worden opnieuw de leden van het algemeen bestuur gekozen. Door te kiezen heeft u invloed op hoe het waterschap met het water in uw buurt omgaat. De bestuursleden maken na de verkiezingen afspraken met elkaar over wat ze de komende jaren willen bereiken.

De kandidaten van De Groenen zijn:


Otto op Schiphol Oost - foto: Sophie

1. Otto ter Haar
Partijvoorzitter De Groenen
Actief bij Extinction Rebellion
Particuliere belegger

2. Maarten van der Pol
Ondernemer in de bouw


Portret Saskia Söller - bron: Saskia

3. Saskia Söller
Lerares basisonderwijs


Bandi in het Stadskantoor - foto: Otto

4. Bandi Zsiros
Vrijwilliger repaircafé


Jaap in Schiphol met bord "Deze weg loopt DOOD" - foto: Eòin Gallagher bron: UKrant.nl

5. Jaap van Gelderen
Actief bij Extinction Rebellion

Verkiezingsprogramma De Groenen De Stichtse Rijnlanden 2023-2027

De Groenen is een klimaatpartij. Wij staan voor krachtige maatregelen om de klimaatscrisis te keren. In het waterschap De Stichtse Rijnlanden willen we dat in de praktijk brengen. Waterschappen spelen een belangrijke rol bij de noodzakelijke aanpassing aan een warmer klimaat.

Waterbeheer

 • Het natuurlijke waterpeil aanhouden en het landgebruik daarop aanpassen. Dit betekent dat we op veel plaatsen het waterpeil zullen verhogen. We helpen boeren met de overgang naar natte teelt en natuurbeheer.

 • Inzetten op water vasthouden en bufferen in plaats van afvoeren.

 • Veenbodem vernatten om te voorkomen dat broeikasgas uit de de bodem ontsnapt.
  Zie: https://www.klimaatbuffers.nl/nieuws/100/coalitie-natuurlijke-klimaatbuffers-presenteert-visie-klimaatbestendige-veengebieden

 • Bodemdaling tegengaan om verzakking van woningen te voorkomen.

 • Vergunningsplicht en belasting voor grondwateronttrekking.

 • Maatregelen intensiveren en uitbreiden om hoosbuien hier en stroomopwaarts op te vangen.

 • Vergroenen van daken en tuinen stimuleren in samenwerking met de gemeentes.

Natuur en biodiversiteit

 • In het waterschap willen we bijdragen aan de bescherming en herstel van biodiversiteit. We juichen samenwerking op dit gebied toe; met overheden, bedrijven en stichtingen, tot kennisuitwisseling met grassroots-organisaties en bewoners.

 • Wij laten muskusratten zoveel mogelijk met rust. Wanneer het strikt noodzakelijk is om ze te vangen om dijken te beschermen, vinden wij het zonde om ze te vernietigen. Wij vangen ze dan liever op zo’n manier dat ze nog geconsumeerd kunnen worden, als waterkonijn.

 • Hoger waterpeil om voedingsrijke omgeving voor weidevogels te creëren en zo biodiversiteit te stimuleren.

 • Natuurinclusief boeren stimuleren. De manier van boeren aanpassen aan wat het land aankan.

 • Meer bloemrijke oevers voor een rijker dierenleven.

Waterkwaliteit

 • Waterkwaliteit bij de wortel aanpakken, in eerste plaats dus door vervuilers aan te pakken.

 • Vervuilers steviger belasten (ook om te stimuleren dat vervuilers zelf hun productieproces schoner maken en zuiveren bij de bron door de vervuiler zelf te stimuleren).

 • Lobby om vergunningen voor lozingen in te trekken.

 • Lobby om uitrijden van mest te beperken en schadelijke stoffen zoals glyfosaat te verbieden.

 • Microplastics en PFAS bij de rioolwaterzuivering (RWZI) afvangen.

 • Medicijnresten afvangen bij de rioolwaterzuivering.

 • Lobby naar landelijke politiek om handel en productie van drugs wettelijk te reguleren, zodat drugsafval verwerkt kan worden, zoals in de farmaceutische industrie. Drugsafval wordt nu in de natuur geloosd waardoor het in ons grondwater en oppervlaktewater terecht komt.

 • Dit alles doen om de Kader Richtlijn Water (KRW)-normen te halen en de waterkwaliteit in kleine wateren te verbeteren (nu 80% onvoldoende).

Energietransitie

De energietransitie vormt een grote uitdaging. Zeker omdat andere manieren om de energietransitie vorm te geven ook tegen limieten oplopen (Bijvoorbeeld windmolens in de buurt van woningen. Dit gaat ten koste van de gezondheid van omwonenden. Of in natuurgebieden, wat ten koste gaat van biodiversiteit. Hierdoor vermindert ook het draagvlak voor de energietransitie). Warmte uit water kan voor de helft van onze totale energiebehoefte voorzien. Deze mogelijkheid wordt nu slechts minimaal benut. Daarom zetten we ons in voor zoveel mogelijk projecten om te pionieren met Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) en Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Zo kunnen we zorgen dat het waterschap meer energie produceert dan het verbruikt.

Circulair werken

 • Grondstoffen winnen uit restproducten, zoals fosfaat en struviet uit rioolslib

 • Gebruik van Groengas stimuleren

Belastingstelsel

Wij willen een meer evenwichtig belastingstelsel, waarin de vervuiler en de profijthebber een eerlijke bijdrage leveren.

 • Inwoners worden nu maximaal belast, terwijl vervuilende bedrijven worden ontzien. Wij willen belasting voor inwoners verlagen en voor vervuilende bedrijven verhogen.

 • Eenspersoonshuishoudens betalen nu onevenredig veel. Die willen we meer ontzien.

 • Wij willen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor lage inkomens en daarnaast 10.000 euro spaargeld toestaan.

Digitalisering

 • Vrijheid door opensourcesoftware en contractafspraken.

 • Gebruik van open standaarden.

 • Inzetten op hergebruik.

 • Open Source tenzij

Democratie en participatie

 • Participatief begroten: budget vrijmaken voor bewonersplannen (die binnen onze taakstelling vallen) en inwoners zelf laten stemmen welke plannen zij gerealiseerd willen zien

 • Burgerberaden over hete hangijzers.