Ga naar de inhoud.

De Groenen is de oudste milieuvriendelijke partij van Nederland. Wij doen mee in samenwerking met de Piratenpartij en Code Oranje. Wij staan voor biodiversiteit en klimaatbescherming. Een stabiel ecosysteem is beter voor mens, dier en milieu.

Op ons initiatief heeft ons Waterschap zich als eerste uitgesproken tegen TTIP, waarmee waterzuivering onomkeerbaar geprivatiseerd zou kunnen worden.

Bedrijven hebben nu te veel invloed op beleid. Wij willen bewoners meer invloed geven en willen een eerlijker belastingstelsel, waarin vervuilende bedrijven een eerlijke bijdrage leveren.

Informatiebeveiliging moet meer prioriteit krijgen. Bruggen en dijken mogen niet via internet bedienbaar zijn, vanwege risico op hacks.

Stem De Groenen, voor vergroening en meer burgerzeggenschap.

Onze poster voor de waterschapsverkiezingen:

Onze kandidaten:

1. Ronald Schönberger

Ronald Schönberger (58) woont in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West en is vier jaar fractievoorzitter voor De Groenen in stadsdeel West in Amsterdam geweest. Hij is sinds 2002 actief in de Amsterdamse politiek o.a. als raadslid in Westerpark. Nu is hij ingezetene van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en hij heeft er samen met anderen voor gezorgd dat Waterschap Amstel, Gooi &Vecht het eerste Waterschap in Nederland is dat zich tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) heeft uitgesproken! Ronald is een ‘selfmade-man’, een autodidact, die zijn leven lang met initiatieven van onderop bezig is geweest. Zo was hij ook één van de initiatiefnemers en bestuurders van het Noppes ruilhandel systeem en zat hij in het bestuur van opbouwwerk Westerpark. Daarnaast organiseerde hij heel wat ‘rollerskateparties’in de Graansilo waar op mooie avonden meer dan honderd mensen rondreden en dansten. Ronald is ook betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden (of mensen zonder huis onderdak te geven). Geen academicus (overigens wel de middelbare detailhandelsschool gedaan), maar meer een man van de praktijk.

2. Matthijs Pontier

Matthijs Pontier (33) studeerde Kunstmatige Intelligentie en (Cognitieve) Psychologie. Als wetenschapper werkte hij aan emotionele intelligentie en ‘ethisch besef’ voor computers en robots en vertaalde hij ingewikkelde onderwerpen naar een breed publiek. Hij is actief in de Amsterdamse en landelijke Piratenpartij en in het bestuur van de stichting ‘Meer Democratie’. Daarnaast geeft hij presentaties en schrijft artikelen over o.a. ethiek, technologie, sociale media, politiek en drugsbeleid. Verder neemt hij deel aan verschillende organisaties die streven naar verbetering van burgerlijke vrijheden, mensenrechten en eerlijke handel. Sinds 2015 is Matthijs duo-lid in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als resultaat van de al bestaande samenwerking met De Groenen. Hij is medeoprichter van Idea Synergy, een bedrijf dat co-creatie faciliteert met behulp van digitale mediaplatformen, gebaseerd op 10 jaar innovatie in ‘e-democracy’ en het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en overheden. Matthijs maakt zich al jaren sterk voor inwoners om een grotere stem in het democratische proces te krijgen en De Groenen biedt bij de Waterschapsverkiezingen dat perspectief! Matthijs woont in Amsterdam

3. van Rijn M.P. (Mirjam) (v) Amsterdam
4. Oostveen C. (Charlotte) (v) Amsterdam Zuidoost
5. Haddouch K. (Kamal) (m) Hilversum
6. Feitsma T. (Tjerk) (m) Amstelveen
7. Werner-Wafelman L.S. (Leontien) (v) Amsterdam
8. de Jong J.T. (Joran) (m) Uithoorn
9. Vrielink-Ferwerda T.E. (Tamara) (v) Amsterdam
10. Berendsen P. (Paul) (m) Amsterdam
11. Zikking A.P.A. (Angela) (v) Amsterdam
12. el Hajoui N. (Nabille) (m) Amsterdam
13. Schadee A.L. (Janneke) (v) Amsterdam

14. Rijndert Doting

Rijndert Doting (61), studeerde rechten aan de vrije universiteit en is sinds 2013 lid van De Groenen. In die jaren heeft hij de partij De Groenen goed leren kennen. Een eigenzinnig gezelschap met het hart op de goede plaats. Veel partijen hebben ingezien dat zetelgroei voornamelijk wordt bewerkstelligd door populaire onderwerpen op de agenda te zetten Deze schijnbetrokkenheid is in hoge mate ergerlijk voor hen die zich al jaren voor een beter milieu inzetten ook toen dat nog geen electoraal voordeel opleverde. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat ongeveer 9% van het electoraat bewust kiest voor een partij die milieudoelstellingen nastreeft. Partijen als Groen links en D66 hebben slechts belangstelling voor het milieu wanneer de nieuwe verkiezingen weer in zicht zijn. Wij zijn een kleine partij met duidelijke standpunten. Dat willen wij ook blijven. Dat maakt ons herkenbaar voor de kiezer. Stem dus Rijndert Doting, De Groenen no. 14.

15. Rui Silva

Rui Silva (47) is afkomstig uit Portugal, autodidact en dichter. Rui woont en werkt in Amsterdam, is vader en betrokken burger. Hij staat voor behoud van natuur en milieu.

16. Werkman H. (Hero) (m) Hilversum
17. Ben-David A. (Aharon) (m) Amsterdam

18. Tom Bakkers

Tom Bakkers (59) heeft beeldende kunst gestudeerd en woont sinds zijn studietijd in Amsterdam. Hij werd een aantal jaren geleden door De Groenen gevraagd hun website te vernieuwen en besloot na het lezen van het partijprogramma lid te worden. Tom is vader en houdt zich in zijn buurt bezig met het organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten.

19. van Geffen C. (Christa) (v) Amsterdam
20. van Hagen T.G.H. (Theo) (m) Amsterdam
21. Matenko R.W.E. (Ryszard) (m) Amsterdam

22. Rakesh Mijling

Rakesh Mijling (41), woont in Centrum Amsterdam en is sinds 2000 afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten, Hilversum. Sindsdien werkt hij als freelance filmmaker en verzorgt video werkzaamheden voor oa Greenpeace en andere NGO’s die zich inzetten voor een betere wereld. Hij is zeer actief in de bewustzijn’s wereld als DJ, VJ, evenementen en festivals door heel Nederland. Zijn grootste drijfveer is het samenbrengen van mensen, het stimuleren van liefdevol contact en innerlijke bewustwording. Een gezonde leefomgeving is daarbij cruciaal en hij zet zich daarvoor met veel enthousiasme in. Hij is oprichter van de bedrijven: Art of Loving, Loving Events, Conscious Events en bestuurslid OpenUP Festival.

Op www.mijnstem.nl kunt u uw mening toetsen aan de standpunten van De Groenen.

Kernenergie bespreekbaar voor De Groenen

Het congres heeft 1 december 2018 kernenergie als optie opgenomen in het Partijprogramma. Voorwaarde van een vergunning is een bestemming binnen Nederland voor de opslag van al het radioactieve afval over de gehele levensduur van de centrale inclusief het afval bij de ontmanteling.

Privacy protocol De Groenen

Het partijbestuur heeft 22 mei 2018 het Privacy protocol van de vereniging vastgesteld. Het congres van 1 september 2018 heeft het protocol opgenomen als artikel 10 van het huishoudelijk reglement.

Een stem op De Groenen betekent stemmen voor:

1. Onvoorwaardelijk basisinkomen

Dit staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van andere deelnemende partijen. Het basisinkomen geeft zekerheid dat we in onze basisbehoeften kunnen voorzien en schept daarmee de vrijheid om belangeloos een bijdrage te leveren aan onze samenleving.

2. Gezonde leefomgeving

Door zuinig te zijn op onze aarde en verantwoordelijk om te gaan met beschikbare bronnen houden we klimaatverandering in de hand en zorgen we voor goede luchtkwaliteit, schoon water en gezonde voeding.

3. Solide financiëring in de eurozone

Een evenwichtige financiële huishouding is de basis voor een veerkrachtige gemeenschappelijke economie.

4. Vergaande samenwerking tussen de lidstaten

Door te investeren in Europese infrastructuur kunnen we Europa concurrerender en welvarender maken. Met gezamenlijke Europese ontwikkelingssamenwerking helpen we ontwikkelingslanden en vangen we vluchtelingen gezamenlijk op.

5. EU normen handhaven in de relatie met de Verenigde Staten

In de onderhandelingen voor een nieuwe handelsrelatie met de VS moet de EU vasthouden aan de eigen normen voor voedselveiligheid. Bij samenwerking tussen Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten moet de EU de eigen privacy-normen niet loslaten.

6. De relatie tussen Rusland en de EU handhaven

Om stabiliteit en vrede te handhaven in Europa willen wij de relatie met Rusland goed houden.


Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?


Basisinkomen:

Brandstof van de economie

Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van alle andere deelnemende partijen. Wij pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van "goedkoop geld" is al bijna 80 jaar gemeengoed in de economie van de geïndustrialiseerde landen. Dit economische inzicht is nog steeds niet doorgedrongen in ons stelsel van sociale zekerheid. De Groenen wil dat doen. Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in stand.

Meer over dit onderwerp »


Europese Unie:

politieke integratie

Global Governance

De Groenen wil een gemeenschappelijk buitenlands beleid waarmee de EU in staat wordt gesteld mede vorm te geven aan de ontwikkeling van global governance. De EU doet dat al op het gebied van internationale handel. De Groenen wil deze exclusieve competentie van de EU uitbreiden met het beleidsterrein ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we uitvoeren door de nu nationale budgets samen te voegen in een gemeenschappelijk EU budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit budget moet 0,7% van het bnp blijven. De lidstaten zijn verplicht dit af te dragen.

Beleid van de Europese Unie

De Groenen wil dat Nederland zich in de Europese Unie inzet voor een beleid dat meer gericht is op duurzaamheid en het goedkoper maken van arbeid dan op economische groei. Wij streven naar ecologische belastinghervormingen die leiden tot een zorgvuldiger omgaan met energie en grondstoffen en tot verlaging van de belasting op arbeid.

Wapenbeheersing

Wij streven naar internationale afspraken over wapenhandel, inclusief vermindering van de verspreiding van kleine wapens en beëindiging van de verspreiding van antipersoonsmijnen.

Meer over dit onderwerp »


Consumptiebeperking:

aanpassen aan de draagkracht van de aarde

Consumptiegroei

De bevolking van wat vroeger ontwikkelingslanden waren is vlees gaan eten, auto gaan rijden en verbruikt een veelvoud van de energie die het een generatie geleden gebruikte. Vermenigvuldigd met een relatief bescheiden bevolkingsgroei zet dit het milieu, het klimaat, het dierenwelzijn en de biodiversiteit onder druk. De rijke westerse landen moeten het goede voorbeeld geven hoe met aanpassing van onze productiemethoden en consumptiegedrag een ecologisch duurzame consumptiemaatschappij gerealiseerd kan worden.

Milieugebruiksruimte

De Groenen vindt dat de milieugebruiksruimte die voor mensen beschikbaar is evenwichtig moet worden verdeeld zodat voor iedereen op aarde een menswaardige ontwikkeling mogelijk is. De mensen in de rijke landen nemen ecologisch veel te veel ruimte in beslag. We zullen minder moeten consumeren om anderen ruimte voor een goed leven te gunnen.

Meer over dit onderwerp »


Internationaal beleid:

Een vredige en democratische wereld

Vrede afdwingen

Voor wereldvrede is meer nodig dan goede wil. Soms is militaire druk van buitenaf noodzakelijk om een zich voortslepend intern conflict in een land op te lossen. Militair ingrijpen mag echter uitsluitend plaats vinden met een mandaat van de Veiligheidsraad. Mede om die reden keurt De Groenen zowel de aanval op Afghanistan als op Irak af.

Israël en Palestina

De Groenen is van oordeel dat de internationale gemeenschap moet streven naar één staat Palestina met daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde burgerrechten. Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is pleiten we voor erkenning van Palestina als staat, omdat dit de onderhandelingspositie van de Palestijnse Autoriteit verbetert en de verhoudingen in het vredesoverleg met Israel evenwichtiger maakt.

Biotechnologie: de EU gentechvrij

De EU een gentechvrije zone

De Groenen streeft er naar om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) buiten de Europese Unie te houden.

Verbod loslaten nieuwe organismen

Wij willen verbieden om ggo’s vrij te laten in de natuur.

Handhaving verbod op onderzoek wapens voor biologische oorlogvoering

De Groenen pleit voor een protocol om de naleving van het verbod op de ontwikkeling van biologische wapens te laten controleren op de zelfde voet als dat nu bij de chemische industrie met betrekking tot de ontwikkeling van chemische wapens gebeurt.

Verbod op het klonen van mensen

Het moet verboden blijven om mensen te klonen.

Geen genetische manipulatie van dieren en planten

Medicinale toepassingen dienen gezocht te worden in de manipulatie van schimmels en gisten.

Meer over dit onderwerp »


Ons uitgebreide partijprogramma »