Ga naar de inhoud.

In mei heeft de Europese Commissie het Europees burgerinitiatief (ECI) "Save The Bees!" goedgekeurd en werd de website www.wesavebees.eu gelanceerd.

Binnen één jaar zijn 1 miljoen steunbetuigingen van stemgerechtigde EU-burgers uit ten minste 7 landen nodig. De Commissie heeft gecertificeerde software voor het online-inzamelingssysteem voor steunbetuigingen beschikbaar gesteld. Deze is geïmplementeerd in het formulier op de webpagina www.sign.wesavebees.eu waar je dit burgerinitiatief kunt steunen. Als dat goed is gegaan verschijnt er een bevestiging op je beeldscherm met een identificatienummer van je steunbetuiging.

Europese Verkiezingen

KIEZERS BEDANKT!

Ons radiospotje

Onze topkandidaten waren:

1. Paul Berendsen

Paul Berendsen (61) was lid van de Stadsdeelraad Zuid voor De Groenen van 1994 tot 2007. Van 1995 tot 1999 was Paul lid van de steunfractie van De Groenen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Paul was vorig jaar lijstrekker van De Groenen in Amsterdam.

2. Angela Zikking

Angela Zikking (39) woont in Amsterdam-Zuid en is sinds 2017 lid van De Groenen. Zij is maatschappelijk betrokken en heeft een grote affiniteit met kunst en cultuur. Ook is Angela sinds 2003 nauw betrokken bij Zaal 100 in de Staatsliedenbuurt en Ruigoord. Vorig jaar was Angela nummer twee voor De Groenen bij de Gemeenteraadsverkiezingen.

3. Reina van Zwoll

Reina van Zwoll (62), beeldend kunstenaar, woont en werkt bij het Nieuwe Meer en is twee jaar actief lid van De Groenen.

KIEZERS BEDANKT!

De uitslag: 1 zetel erbij! De Groenen heeft nu 2 zetels in Waterschap Amstel, Gooi & Vecht!

Kernenergie bespreekbaar voor De Groenen

Het congres heeft 1 december 2018 kernenergie als optie opgenomen in het Europees verkiezingsprogramma 2019. Voorwaarde van een vergunning is een bestemming binnen Nederland voor de opslag van al het radioactieve afval over de gehele levensduur van de centrale inclusief het afval bij de ontmanteling.

Privacy protocol De Groenen

Het partijbestuur heeft 22 mei 2018 het Privacy protocol van de vereniging vastgesteld. Het congres van 1 september 2018 heeft het protocol opgenomen als artikel 10 van het huishoudelijk reglement.

Een stem op De Groenen betekent stemmen voor:

1. Onvoorwaardelijk basisinkomen

Dit staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van andere deelnemende partijen. Het basisinkomen geeft zekerheid dat we in onze basisbehoeften kunnen voorzien en schept daarmee de vrijheid om belangeloos een bijdrage te leveren aan onze samenleving.

2. Gezonde leefomgeving

Door zuinig te zijn op onze aarde en verantwoordelijk om te gaan met beschikbare bronnen houden we klimaatverandering in de hand en zorgen we voor goede luchtkwaliteit, schoon water en gezonde voeding.

3. Solide financiëring in de eurozone

Een evenwichtige financiële huishouding is de basis voor een veerkrachtige gemeenschappelijke economie.

4. Vergaande samenwerking tussen de lidstaten

Door te investeren in Europese infrastructuur kunnen we Europa concurrerender en welvarender maken. Met gezamenlijke Europese ontwikkelingssamenwerking helpen we ontwikkelingslanden en vangen we vluchtelingen gezamenlijk op.

5. EU normen handhaven in de relatie met de Verenigde Staten

In de onderhandelingen voor een nieuwe handelsrelatie met de VS moet de EU vasthouden aan de eigen normen voor voedselveiligheid. Bij samenwerking tussen Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten moet de EU de eigen privacy-normen niet loslaten.

6. De relatie tussen Rusland en de EU handhaven

Om stabiliteit en vrede te handhaven in Europa willen wij de relatie met Rusland goed houden.


Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?


Basisinkomen:

Brandstof van de economie

Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van alle andere deelnemende partijen. Wij pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van "goedkoop geld" is al ruim 80 jaar gemeengoed in de economie van de geïndustrialiseerde landen. Dit economische inzicht is nog steeds niet doorgedrongen in ons stelsel van sociale zekerheid. De Groenen wil dat doen. Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden en daarmee de werkgelegenheid en welvaart in stand houden.

Meer over dit onderwerp »


Europese Unie:

politieke integratie

Global Governance

De Groenen wil een gemeenschappelijk buitenlands beleid waarmee de EU in staat wordt gesteld mede vorm te geven aan de ontwikkeling van global governance. De EU doet dat al op het gebied van internationale handel. De Groenen wil deze exclusieve competentie van de EU uitbreiden met het beleidsterrein ontwikkelingssamenwerking. Dit willen we uitvoeren door de nu nationale budgets samen te voegen in een gemeenschappelijk EU budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit budget moet 0,7% van het bnp blijven. De lidstaten zijn verplicht dit af te dragen.

Beleid van de Europese Unie

De Groenen wil dat Nederland zich in de Europese Unie inzet voor een beleid dat meer gericht is op duurzaamheid en het goedkoper maken van arbeid dan op economische groei. Wij streven naar ecologische belastinghervormingen die leiden tot een zorgvuldiger omgaan met energie en grondstoffen en tot verlaging van de belasting op arbeid.

Wapenbeheersing

Wij streven naar internationale afspraken over wapenhandel, inclusief vermindering van de verspreiding van kleine wapens en beëindiging van de verspreiding van antipersoonsmijnen.

Meer over dit onderwerp »


Consumptiebeperking:

aanpassen aan de draagkracht van de aarde

Consumptiegroei

De bevolking van wat vroeger ontwikkelingslanden waren is vlees gaan eten, auto gaan rijden en verbruikt een veelvoud van de energie die het een generatie geleden gebruikte. Vermenigvuldigd met een relatief bescheiden bevolkingsgroei zet dit het milieu, het klimaat, het dierenwelzijn en de biodiversiteit onder druk. De rijke westerse landen moeten het goede voorbeeld geven hoe met aanpassing van onze productiemethoden en consumptiegedrag een ecologisch duurzame consumptiemaatschappij gerealiseerd kan worden.

Milieugebruiksruimte

De Groenen vindt dat de milieugebruiksruimte die voor mensen beschikbaar is evenwichtig moet worden verdeeld zodat voor iedereen op aarde een menswaardige ontwikkeling mogelijk is. De mensen in de rijke landen nemen ecologisch veel te veel ruimte in beslag. We zullen minder moeten consumeren om anderen ruimte voor een goed leven te gunnen.

Meer over dit onderwerp »


Internationaal beleid:

Een vredige en democratische wereld

Vrede afdwingen

Voor wereldvrede is meer nodig dan goede wil. Soms is militaire druk van buitenaf noodzakelijk om een zich voortslepend intern conflict in een land op te lossen. Militair ingrijpen mag echter uitsluitend plaats vinden met een mandaat van de Veiligheidsraad. Mede om die reden keurt De Groenen zowel de aanval op Afghanistan als op Irak af.

Israël en Palestina

De Groenen is van oordeel dat de internationale gemeenschap moet streven naar één staat Palestina met daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde burgerrechten. Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is pleiten we voor erkenning van Palestina als staat, omdat dit de onderhandelingspositie van de Palestijnse Autoriteit verbetert en de verhoudingen in het vredesoverleg met Israel evenwichtiger maakt.

Biotechnologie: de EU gentechvrij

De EU een gentechvrije zone

De Groenen streeft er naar om genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) buiten de Europese Unie te houden.

Verbod loslaten nieuwe organismen

Wij willen verbieden om ggo’s vrij te laten in de natuur.

Handhaving verbod op onderzoek wapens voor biologische oorlogvoering

De Groenen pleit voor een protocol om de naleving van het verbod op de ontwikkeling van biologische wapens te laten controleren op de zelfde voet als dat nu bij de chemische industrie met betrekking tot de ontwikkeling van chemische wapens gebeurt.

Verbod op het klonen van mensen

Het moet verboden blijven om mensen te klonen.

Geen genetische manipulatie van dieren en planten

Medicinale toepassingen dienen gezocht te worden in de manipulatie van schimmels en gisten.

Meer over dit onderwerp »


Ons uitgebreide partijprogramma »